Zobacz regulamin obowiązujący do 2018.05.25

Regulamin serwisu Twojainfolinia.pl

§1 DEFINICJE

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zawierająca z Dostawcą umowę o świadczenie Usługi w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą
 2. Dostawca - Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 72, 02‑605 Warszawa, posiadająca numer NIP 739-379-23-60 i REGON 280518010, wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 219800,00 zł opłaconym w całości. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118
 3. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Dostawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu i przy wykorzystaniu Systemu, polegającą na zapewnieniu infrastruktury do tworzenia i użytkowania systemów typu IVR (ang. Interactive Voice Response) charakteryzująca się parametrami określonymi §3 Regulaminu
 4. Serwis - strona internetowa limtel.pl, twojainfolinia.pl, minicentrala.pl
 5. System - ogół rozwiązań informatycznych Limtel sp. z. o.o. służących do zapewnienia Usług
 6. Sztuczny Ruch – ruch telekomunikacyjny, wprowadzany przez Użytkownika do/przez sieć Dostawcy, z wykorzystaniem m.in. urządzeń, programów komputerowych, mogących generować połączenia telefoniczne o założonym przez podmiot generujący ten ruch czasie trwania lub też umożliwiających automatyczne przekierowanie połączeń pod numerację umożliwiającą naliczanie opłat wyższych niż wynikałoby to z charakterystyki wywoływanych numerów, do których kierowane miały by być takie połączenia. Ruch umożliwiający uzyskanie korzyści majątkowych przez podmiot generujący lub też narażający na straty podmiot, z wykorzystaniem sieci którego tranzytowane bądź zakańczane miałyby być takie połączenia
 7. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Strony, którego nie można było rozsądnie przewidzieć w dniu zawierania Umowy i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne, strajk, akty organów władzy o charakterze powszechnym, zmiana prawa
 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin
 9. Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usługi, zawieraną w Serwisie pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis udostępniany jest przez Dostawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego
 2. Dostawca świadczy Usługi wyłącznie na rzecz tych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Systemie i posiadają konto oraz zamówili Usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 3. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorców, co oznacza, że do składania zamówień na Usługi uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy spełniający warunki określone w § 1 Regulaminu li. a), co w szczególności oznacza, że do składania zamówień nie są uprawnieni konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego
 4. Dostawca może zażądać od Użytkownika przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymogów, o których mowa w § 1 Regulaminu lit. a). W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania żądania) przedstawić dokumenty wymagane przez Dostawcę, pod rygorem usunięcia przed Dostawcę konta Użytkownika z Serwisu
 5. Niestosowanie się do postanowień Regulaminu przez Użytkownika stanowi podstawę do odrzucenia jego zamówienia na Usługę przez Dostawcę jako nie podlegającego realizacji, a ponadto może stanowić podstawę do usunięcia przez Dostawcę konta Użytkownika z Serwisu.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do zamieszczonych w nim wzorców, formularzy lub logotypów, należą do Dostawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
 7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez następujące przeglądarki internetowe: Google Chrome i Mozilla Firefox w wersjach nie starszych niż 1 wydanie od aktualnego na ekranach o rozdzielczości powyżej 1440x900px

§3 CHARAKTER USŁUG

 1. Dostawca świadczy usługi w technologii VoIP bez możliwości bezpośredniego nawiązywania i odbierania połączeń przez Użytkownika
 2. Każda z Usług posiada numer telefoniczny z sieci stacjonarnej z dowolnej strefy polskiego krajowego planu numeracji
 3. Dostawca nie zapewnia oraz nie zezwala na inicjowanie jakikolwiek połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy (numery alarmowe w myśl Prawa Telekomunikacyjnego)
 4. Usługi świadczone przez Limtel sp. z o.o. nie są publicznie dostępnymi usługami telefonicznymi w myśl Prawa Telekomunikacyjnego. Nie podlegają więc obowiązkom wynikającym z Art. 66, 67, 71 tejże ustawy oraz innych stosujących się do publicznie dostępnych usług telefonicznych
 5. Dostawca nie zezwala na tworzenie w ramach systemu usług bezpośrednio odpowiedzialnych za ludzkie życie, zdrowie lub mienie. Żadne z Usług Gotowych nie są numerami alarmowi, w myśl Prawa Telekomunikacyjnego, aczkolwiek dopuszcza się używane ich do całodobowego kontaktu Użytkownika ze związanymi z nim podmiotami, również w nagłych przypadkach
 6. Dostawca nie zezwala i blokuje połączenia wychodzące realizowane na numery usług audioteksowych, usług Premium, usług specjalnych, AUS, dostępu do internetu, usług wywoławczych oraz sieci inteligentnej
 7. Nawiązywanie połączeń międzynarodowych jest domyślnie zablokowane. Ich odblokowanie może być przedmiotem oddzielnej umowy
 8. Dostawca nie zezwala na generowanie Sztucznego Ruchu przez Użytkownika

§4 KONTO I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Systemie. Wszystkie jego Usługi są przypisane do tego konta i w ramach salda tegoż konta rozliczne
 2. Usługa działa na zasadzie przedpłacenia (prepaid). Z kontem Użytkownika związane jest jego saldo, uzupełniane (zasilane) przez Użytkownika za pomocą kanałów płatności elektronicznej lub kuponami promocyjnymi. Wszelkie czynności rozliczane są poprzez obniżanie salda przez Dostawcę
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji konta w Serwisie i wskazania adresu e-mail, do którego nie mają dostępu osoby trzecie
 4. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto, przy czym w sytuacji, gdy konto zostanie usunięte przed upływem okresu abonamentowego, za który Użytkownik wniósł opłatę za Usługę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Użytkownika tej opłaty w jakiejkolwiek części. Ponadto, zgromadzone na koncie prepaid i niewykorzystane środki nie są w takim przypadku zwracane przez Dostawcę, chyba że Użytkownik wystąpi do Dostawcy z pisemnym wnioskiem o ich zwrot, w terminie 7 dni od dnia usunięcia konta, wskazując w piśmie rachunek bankowy, na który Dostawca powinien dokonać zwrotu środków
 5. Konto zachowuje ważność przez 365 dni liczonych od daty ostatniej wpłaty środków na konto prepaid. Po tym okresie zostaje usunięte a zgromadzone środki nie są zwracane, chyba że Użytkownik wystąpi do Dostawcy z pisemnym wnioskiem o ich zwrot, w terminie 7 dni od dnia usunięcia konta, wskazując w piśmie rachunek bankowy, na który Dostawca powinien dokonać zwrotu środków
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do skasowania konta, które przez okres co najmniej 30 dni ma ujemne lub zerowe saldo
 7. Dostawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • zmiany prawa lub wystąpienia innego zdarzenia stanowiącego Siłę Wyższą, która uniemożliwia Dostawcy świadczenie Usług;
  • utraty przez Dostawcę uprawnień bądź możliwości technicznych do wykonywania Usług
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej, Dostawca zwróci na rzecz Użytkownika uiszczoną przez niego opłatę za Usługę w wysokości proporcjonalnej do pozostałego, niewykorzystanego a opłaconego okresu abonamentowego, licząc od dnia rozwiązania Umowy do dnia, do którego powinien obowiązywać opłacony okres abonamentowy
 9. W razie wystąpienia zdarzenia stanowiącego Siłę Wyższą, który jedynie czasowo uniemożliwi Dostawcy świadczenie Usługi, wykonywanie Umowy ulegnie zawieszeniu do chwili ustania tego zdarzenia. W takim wypadku Użytkownik nie będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Dostawcy opłaty za te Usługi, których świadczenie nie zostało uruchomione lub zostało przerwane
 10. Dostawca może rozwiązać z Użytkownikiem Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi na jego rzecz oraz usunięciem konta Użytkownika, lub zablokować jego konto ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu lub Umowy, a w szczególności w następujących przypadkach:
  • nie uregulowania w terminie przez Użytkownika należności za wykonane Usługi;
  • powtarzającego się lub ciągłego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  • podłączania przez Użytkownika do Serwisu, Systemu lub Usługi urządzeń niezgodnych z prawem lub mogących spowodować zakłócenia w pracy Serwisu, Systemu lub Usługi;
  • stworzenia przez Użytkownika zagrożenia dla interesów Dostawcy lub innych użytkowników Serwisu, Systemu lub Usługi;
  • niemożliwości rozpoczęcia świadczenia przez Dostawcę z przyczyn zawinionych przez Użytkownika;
  • naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa z wykorzystaniem Serwisu, Systemu lub Usługi;
  • wykorzystania przez Użytkownika Usługi do celów niezgodnych z prawem;
  • wszczęcia wobec Użytkownika postępowania likwidacyjnego, układowego, egzekucyjnego albo innego postępowania mającego na celu zawarcie porozumienia z wierzycielami Użytkownika;
  • złożenia przez lub wobec Użytkownika wniosku o ogłoszenie upadłości, w zakresie dozwolonym przepisami prawa
 11. Dostawca będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich okoliczności, stanowiących – zgodnie z ust. 10 powyżej, podstawę do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem lub zablokowania jego konta, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta, jeżeli Użytkownik w sposób bezsprzeczny naruszył postanowienia Regulaminu lub gdy takiej czynności zażądały upoważnione organy państwowe.
 12. Zablokowane konto zostaje odblokowane przez Dostawcę, gdy wyjaśnione zostaną okoliczności, które uzasadniały jego zablokowanie
 13. W razie rozwiązania Umowy przez Dostawcę lub zablokowania konta Użytkownika, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 powyżej, przed upływem okresu abonamentowego, za który Użytkownik wniósł opłatę za Usługę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Użytkownika tej opłaty w jakiejkolwiek części. Ponadto, w takim przypadku Dostawca ma prawo dochodzić dodatkowego odszkodowania od Użytkownika na zasadach ogólnych
 14. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i prawem do zwrotu środków z konta prepaid w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Dostawcę, a w szczególności:
  • nie uruchomienia Usługi w terminie ustalonym w Umowie z winy Dostawcy;
  • wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług trwających dłużej niż 14 następujących po sobie dni z przyczyn zawinionych przez Dostawcę;
  • nie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę z jego winy
 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Dostawca zwróci na rzecz Użytkownika uiszczoną przez niego opłatę za Usługę w wysokości proporcjonalnej do pozostałego, niewykorzystanego a opłaconego przez Użytkownika okresu abonamentowego, licząc od dnia rozwiązania Umowy do dnia, do którego powinien obowiązywać opłacony okres abonamentowy
 16. Dostawca nie pobiera od Użytkownika żadnych danych związanych z przelewami bankowymi, kartami kredytowymi i danymi osobowymi z nimi związanymi. Wszelkie płatności w systemie są realizowane za pomocą zewnętrznych firm
 17. W przypadku płatności elektronicznej Dostawca zaksięguje wpłatę w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzenia z banku. Realizacja przelewu elektronicznego jest zależna od systemu bankowego i może zając do 72 godzin
 18. Wpłata zostaje zaksięgowana z datą otrzymania potwierdzenia bankowego. Do każdego zamówienia Dostawca wystawi Fakturę VAT
 19. Użytkownik, aby otrzymać fakturę na firmę musi przed doładowaniem uzupełnić dane szczegółowe, w przeciwnym wypadku Dostawca wystawi fakturę imienną
 20. Wszelkie podane na stronie twojainfolinia.pl są cenami brutto
 21. Dostawca udostępnia Użytkownikom faktury tylko w formie elektronicznej, w postaci pliku PDF. Dostawca nie wysyła faktur w sposób tradycyjny. Faktury są dostępne do pobrania w panelu Użytkownika po zalogowaniu do Konta w Serwisie

§5 ROZLICZENIA

 1. Aktualny cennik dostępny jest w dziale "Cennik" Serwisu. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich. Strony Umowy wiąże cena określona w Cenniku obowiązującym i opublikowanym w Serwisie w dniu złożenia zamówienia na Usługę przez Użytkownika, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. Późniejsza zmiana Cennika nie wpływa na cenę obowiązującą w chwili zawarcia Umowy.
 2. W wypadku zmiany parametrów i ceny Usługi Dostawca powiadomi minimum 31 dni wcześniej w formie mailowej Użytkownika, który będzie miał prawo rezygnacji z Usługi oraz zwrotu zgromadzonych na koncie prepaid środków
 3. Dostawca pobiera za Usługi opłaty okresowe w postaci abonamentu głównego oraz opłaty za usługi dodatkowe: wysyłkę wiadomości tekstowych SMS, wysyłkę wiadomości email i połączenia telefoniczne
 4. Opłata abonamentowa pobierana jest za pierwszy okres abonamentowy, który wynosi jeden miesiąc, w momencie wykupienia Usługi. Aby opłata została pobrana konto prepaid musi w pierwszej kolejności zostać odpowiednio zasilone przez Użytkownika. Dostawca w sposób automatyczny pobierać będzie należną opłatę abonamentową za kolejne okresy rozliczeniowe, co jeden miesiąc, aż do momentu zakończenia świadczenia Usługi
 5. W przypadku, gdy konto prepaid nie zawiera wystarczających środków na pokrycie opłaty abonamentowej Usługa zostanie wyłączona. Użytkownik będzie miał prawo wznowienia Usługi za opłatą aktywacyjną w wysokości 123.00 zł brutto w ciągu 7 dni od daty usunięcia usługi. Po upłynięciu tego terminu Usługa zostanie trwale usunięta z konta Użytkownika
 6. Numer telefonu po trwałym usunięciu konta Użytkownika nie będzie dostępny w Systemie dla innych Użytkowników przez okres 3 miesięcy. Użytkownik może w tym czasie zwrócić się do Dostawcy z prośbą o przywrócenie określonego numeru telefonu, do której Dostawca ustosunkuje się w ciągu 5 dni roboczych. Numer telefonu w okresie niedostępności może być przywrócony tylko i wyłącznie na konto Użytkownika, który ostatni z niego korzystał. Przywrócenie ręczne numeru telefonu to koszt 499.00 zł brutto
 7. Opłaty jednorazowe pobierane są za każdą akcję poza planem abonamentowym. Ceny konkretnych akcji określone są w dostępnym Cenniku. Wszelkie opłaty pobierane są z konta Prepaid. W przypadku braku środków na koncie prepaid i wyczerpaniu limitów konta dostęp do akcji (np. inicjowania połączeń telefonicznych) zostanie zablokowany. Użytkownik może w dowolnym czasie trwania okresu abonamentowego odblokować Usługę doładowując konto prepaid
 8. Nie pobiera się opłat za obsługę połączenia przychodzącego
 9. Opłaty za obsługę połączenia wychodzącego naliczane są w odstępach minutowych zgodnie z Cennikiem
 10. Dostawca w momencie połączenia blokuje odpowiednią ilość środków prepaid wymaganą do przeprowadzenia połączenia o maksymalnej długości dopuszczalnego połączenia a w przypadku nie wykorzystania pełnej ich ilości zwraca środki natychmiast po zakończeniu połączenia
 11. Dostawca może naliczyć dodatkowe opłaty o ile ich naliczenie jest uzasadnione w wyniku korekty billingów telefonicznych i ich rzeczywistej wartości transakcyjnej

§6 GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku nie działania, nieprawidłowego działania lub niedostępności Serwisu, Systemu lub Usługi, będące następstwem okoliczności, na które Dostawca nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy
 2. W szczególności, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to skutek:
  • wystąpienia Siły Wyższej lub innej okoliczności, za którą Dostawca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi;
  • przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługa jest świadczona;
  • nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Usługi;
  • korzystania przez Użytkownika z Serwisu i lub Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem, Umową lub obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystania hasła Użytkownika przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w jego posiadanie za zgodą Użytkownika albo w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia hasła przez Użytkownika przed osobami nieuprawnionymi
 3. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi względem Użytkowników odpowiedzialności za straty pośrednie oraz utracone korzyści, a w szczególności utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności lub klientów.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Usługi przez podmiot inny niż Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do konta oraz urządzeń i systemów przeznaczonych do korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zachowanie w poufności danych używanych do logowania, oprogramowanie zabezpieczające (antywirus, firewall) a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne
 5. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła ustalonego w celu logowania się do konta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dostawcy
 6. Dostawca gwarantuje dostępność Usługi na poziomie 97% w skali miesiąca. Jeżeli dostępność Usług znajdzie się na niższym poziomie, Użytkownik ma prawo zażądać odszkodowania wysokości proporcjonalnej do podstawowej opłaty miesięcznej za Usługę, zależnej od ilości godzin w jakich System nie działał i Usługa nie była świadczona
 7. W celu zapewnienia świadczenia Usługi na najwyższym poziomie Dostawca zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów technicznych świadczonej Usługi oraz jej funkcjonalności lub do dokonania aktualizacji oprogramowania stosowanego przy świadczeniu Usługi do nowszej wersji. Dostawca poinformuje Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie o dokonaniu powyższych polepszeń lub aktualizacji
 8. Dostawca uprawiony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Systemu, powodującej niedziałanie Usługi, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin, dokonywanej w czasie najmniejszego obciążenia, związanej z obsługą i konserwacją Serwisu. Dostawca z wyprzedzeniem powiadomi Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie o planowanej przerwie technicznej
 9. Mając na uwadze dobro ogółu Użytkowników, dostawca zastrzega sobie prawo do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Systemu lub konieczności naprawy krytycznego błędu

§7 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz ze świadczonych Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw i dóbr osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu, Systemu lub Usług w sposób, który świadomie lub nieświadomie narusza lub może naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek prawa autorskie lub pokrewne, lub jakiekolwiek inne prawa lub dobra osób trzecich. W szczególności, Użytkownikowi zabrania się użytkowania Serwisu, Systemu lub Usług w celach niezgodnych z polskim prawem, w szczególności do czynów noszących znamiona oszustwa, złośliwego i powtarzającego nagabywania (tzw. stalking) lub godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Serwisu, Systemu lub Usług, do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, jakość, formę i zapewnienie zgodności z prawem infolinii utworzonej przez siebie za pomocą Usługi w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalności gospodarczej
 5. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności mogących zachwiać stabilnością i dostępnością Systemu, Serwisu lub Usług
 6. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek prób nieautoryzowanego dostępu do danych zgromadzonych w Systemie lub Serwisie i przełamywania mechanizmów bezpieczeństwa Systemu
 7. W obrębie Usługi można podawać tylko i wyłącznie numery telefonów i adresy e-mail:
  • których jest się właścicielem lub są one własnością Firmy korzystającej z Konta
  • osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie tych danych
  • pochodzące z legalne nabytych lub publiczne dostępnych baz danych
 8. Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia numerów telefonów i adresów e-mail z Systemu, jeżeli takie będzie życzenie ich właścicieli
 9. Zabrania się wydzwaniana na numery telefonów zawarte w tzw. “Do Not Call Lists” obecne m.in. w takich państwach jak USA, UK, Kanada, Australia, Nowa Zelandia
 10. Użytkownik wykonujący w ramach Usługi połączenia telefoniczne na numery telefonów znajdujące się poza granicami kraju jest zobowiązany przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w tych krajach
 11. W ramach Usługi Użytkownik może wykonywać połączenia telefoniczne w celu przekazywania informacji handlowej swoim klientom lub potencjalnym klientom.
 12. Funkcjonalność SMS i e-mail, udostępniania przez Dostawcę nie może służyć do przesyłania jakiejkolwiek informacji handlowej przez Użytkownika
 13. Za treść połączeń, SMSów i wiadomości e-mail odpowiada Użytkownik. Wyjątkiem są SMSy i wiadomości e-mail automatycznie generowanie przez System
 14. Zabrania się używania jakichkolwiek materiałów (w szczególności nagrań audio) na których wykorzystywanie Użytkownik nie posiada praw
 15. System nie dopuszcza wydzwaniania się w godzinach nocnych (22-6). Nie dotyczy to przekierowywania połączeń do konsultantów

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Świadczenie Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W procesie przetwarzania danych osobowych Dostawca może występować zarówno w roli administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jak również w roli podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.
 2. Dostawca jest administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników, a także ich przedstawicieli, zwanym w poniższych postanowieniach niniejszego punktu „Administratorem”. Administrator informuje, że:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia;
  2. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli w zakresie niezbędnym do świadczenia na ich rzecz Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności, przetwarzaniu podlegają dane identyfikacyjne, transakcyjne, finansowe, jak również związane z korzystaniem przez Klienta / Użytkownika i ich przedstawicieli z niniejszego Serwisu;
  3. dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. podejmowanie czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, w tym podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem Konta w Serwisie (na podstawie zawartej umowy o świadczenie Usług, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
   2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w kontekście przechowywania dokumentacji potwierdzającej wykonanie Usług, w tym w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych - w oparciu o przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości, tj. w oparciu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
   3. podejmowanie ewentualnych działań marketingowych – na podstawie wyraźnej zgody Klienta / Użytkownika lub ich przedstawicieli, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, telemarketing, przeprowadzanie badania satysfakcji Klientów / Użytkowników;
   4. wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora, marketing bezpośredni produktów i usług własnych, przeprowadzanie analizy danych ekonomicznych lub analizy statystycznej, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Administrator może przekazywać dane osobowe swoich Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym na rzecz Administratora określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności: dostawców usług informatycznych, hostingowych, marketingowych, księgowych, finansowych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
  5. dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z wyjątkiem przypadków korzystania przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych poza obszarem EOG. W takim wypadku Administrator zapewni, by transfer danych osobowych odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem i by zapewnione zostały odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
  6. dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli, zebrane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie Usług, będą przetwarzane przez czas jej obowiązywania, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych. W przypadku zgody Klienta / Użytkownika lub ich przedstawicieli na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w określonym celu, dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu skutecznego odwołania powyższej zgody;
  7. Klientom / Użytkownikom i ich przedstawicielom przysługuje prawo: (1) dostępu do treści swoich danych osobowych, (2) sprostowania swoich danych osobowych, (3) usunięcia swoich danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, (8) wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 3. Dostawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego w przypadku, gdy wykonanie Usługi przez Dostawcę na rzecz Klienta / Użytkownika wiązać się będzie z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta / Użytkownika. W takim przypadku Dostawca zawrze z Klientem / Użytkownikiem odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Przetwarzając dane osobowe w charakterze podmiotu przetwarzającego, Dostawca nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Klienta / Użytkownika.
 5. Jeżeli do wykonania w imieniu Klienta / Użytkownika konkretnych czynności przetwarzania Dostawca będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych, jak w umowie zawartej z Klientem / Użytkownikiem.
 6. Kontakt z Dostawcą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z uprawnień, jak również w celu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w punkcie 3 powyżej, możliwy jest w następujący sposób:
  1. w drodze korespondencji tradycyjnej na adres: Limtel Sp. z o.o. ul. Ursynowska 72; 02-605 Warszawa;
  2. drogą elektroniczną na adres email: limtel@limtel.pl;
 7. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 26. maja 2018 do odwołania
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. Regulamin może ulec zmianie. W takim wypadku Dostawca umieści informację o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu. Informacja ta będzie stale publikowana na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy posiadający w Serwisie konto, zostaną dodatkowo powiadomieni przez Dostawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adresy poczty elektronicznej, wskazane przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu. Informacja taka zostanie przesłana do Użytkowników nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik posiadający konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Dostawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem konta Użytkownika z Serwisu.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w Serwisie.
 6. W przypadku powstania sporu na tle niniejszego Regulaminu lub zawartej Umowy, Dostawca i Użytkownik będą dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. W razie konieczności skierowania sporu na drogę sądową sądem właściwym we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu lub z zawartą Umową, będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie

Więcej niż

przekierowanie

Masz wielu pracowników lub oddziały firmy? Nie ma problemu ! Wpisz zapowiedź i stwórz telefoniczne menu wyboru.

Odbieraj

na czym chcesz

Połączenia wykonane na numer infolinii możemy przekierować na telefon komórkowy, stacjonarny, komunikator internetowy lub telefon VoIP.

Od zaraz

3 minuty

Twoja infolinia będzie dostępna natychmiast po zamówieniu! Wszystko przygotujesz w kilka minut za pomocą przyjaznego kreatora na stronie www.

Administrator strony twojainfolinia.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij