Regulamin serwisu Twojainfolinia.pl

§1 Postanowienia wstępne

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca konto w ramach serwisów prowadzonych przez Dostawcę.

Dostawca - Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Polnej 19, 10-059 Olsztyn o numerach NIP 739-379-23-60 i REGON 280518010 wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 131 000zł opłaconym w całości. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118.

Usługa - czynność wykonywana przez Dostawcę na rzecz użytkownika polegająca na zapewnieniu infrastruktury do tworzenia i użytkowania systemów typu IVR (ang. Interactive Voice Response) charakteryzująca się parametrami określonymi w §2 regulaminu dostępna na stronie twojainfolinia.pl

Serwis - strona internetowa twojainfolinia.pl

System - ogół rozwiązań informatycznych Limtel sp. z. o.o. służących do zapewnienia Usług

Sztuczny Ruch – ruch telekomunikacyjny, wprowadzany przez Użytkownika do/przez sieć Dostawcy, z wykorzystaniem m.in. urządzeń, programów komputerowych, mogących generować połączenia telefoniczne o założonym przez podmiot generujący ten ruch czasie trwania lub też umożliwiających automatyczne przekierowanie połączeń pod numerację umożliwiającą naliczanie opłat wyższych niż wynikałoby to z charakterystyki wywoływanych numerów, do których kierowane miały by być takie połączenia. Ruch umożliwiający uzyskanie korzyści majątkowych przez podmiot generujący lub też narażający na straty podmiot, z wykorzystaniem sieci którego tranzytowane bądź zakańczane miałyby być takie połączenia.

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Strony, którego nie można było rozsądnie przewidzieć w dniu zawierania Umowy i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy, katastrofy naturalne, strajk, akty organów władzy o charakterze powszechnym, zmiana prawa

§2 Charakter Usług

 1. Dostawca świadczy usługi w technologii VoIP bez możliwości bezpośredniego nawiązywania i odbierania połączeń przez Użytkownika.
 2. Każda z Usług posiada co najmniej 2 numery telefoniczne: numer sieci stacjonarnej z dowolnej strefy polskiego krajowego planu numeracji oraz numer ogólnopolski 801.
 3. Numer ogólnopolski 801 dostępny jest jedynie dla połączeń przychodzących z polskiej telefonii stacjonarnej. Numer strefowy dostępny jest połączeń stacjonarnych, komórkowych oraz zagranicy
 4. Dostawca nie zapewnia oraz nie zezwala na inicjowanie jakikolwiek połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy (numery alarmowe w myśl Prawa Telekomunikacyjnego).
 5. Usługi świadczone przez Limtel sp. z o.o. nie są publicznie dostępnymi usługami telefonicznymi w myśl Prawa Telekomunikacyjnego. Nie podlegają więc obowiązkom wynikającym z Art. 66, 67, 71 tejże ustawy oraz innych stosujących się do publicznie dostępnych usług telefonicznych.
 6. Dostawca nie zezwala na tworzenie w ramach systemu usług bezpośrednio odpowiedzialnych za ludzkie życie, zdrowie lub mienie. Żadne z Usług Gotowych nie są numerami alarmowi, w myśl Prawa Telekomunikacyjnego, aczkolwiek dopuszcza się używane ich do całodobowego kontaktu Klienta ze związanymi z nim podmiotami, również w nagłych przypadkach.
 7. Dostawca nie zezwala i blokuje połączenia wychodzące realizowane na numery usług audioteksowych, usług Premium, usług specjalnych, AUS, dostępu do internetu, usług wywoławczych oraz sieci inteligentnej.
 8. Nawiązywanie połączeń międzynarodowych jest domyślnie zablokowane. Ich odblokowanie może być przedmiotem oddzielnej umowy.
 9. Dostawca nie zezwala na generowanie Sztucznego Ruchu przez Użytkownika.

§3 Konto i wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Systemie. Wszystkie jego Usługi są przypisane do tego konta i w ramach salda tegoż konta rozliczne.
 2. Usługa działa na zasadzie przepłacenia (prepaid). Z kontem Użytkownika związane jest jego saldo, uzupełniane (zasilane) przez Użytkownika za pomocą kanałów płatności elektronicznej lub kuponami promocyjnymi. Wszelkie czynności rozliczane są poprzez obniżanie salda przez Dostawcę.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji konta i wskazania adresu e-mail do którego nie mają dostępu osoby trzecie.
 4. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto. W takim przypadku środki na nim zgromadzone nie są zwracane.
 5. Konto zachowuje ważność przez 365 dni liczonych od daty ostatniej wpłaty środków na konto prepaid. Po tym okresie zostaje usunięte a zgromadzone środki nie są zwracane.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do skasowania konta, które przez okres co najmniej 30 dni ma ujemne lub zerowe saldo.
 7. Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • zmiany prawa, która uniemożliwia Dostawcy świadczenie Usług;
  • utraty przez Dostawcę uprawnień bądź możliwości technicznych do wykonywania Usług
  • naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Użytkownika, a w szczególności: nie uregulowania w terminie przez Użytkownika należności za wykonane Usługi; powtarzającego się lub ciągłego naruszania przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu; podłączania przez Użytkownika do Sieci Dostawcy lub do urządzeń z nią współpracujących urządzeń nie spełniających wymogów określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych do niej lub nie posiadających dokumentu lub znaku potwierdzającego zgodność z wymaganiami zasadniczymi, o którym mowa w Ustawie lub urządzeń mogących spowodować zakłócenia w pracy tej Sieci; stworzenia przez Użytkownika zagrożenia dla interesów Dostawcy lub innych użytkowników Sieci; niemożliwości rozpoczęcia świadczenia przez Dostawcę z przyczyn zawinionych przez Użytkownika; naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa z wykorzystaniem Usług lub Sieci Dostawcy; wykorzystania przez Użytkownika usług świadczonych przez Dostawcę do celów niezgodnych z prawem; wszczęcia wobec Użytkownika postępowania likwidacyjnego, układowego, egzekucyjnego albo innego postępowania mającego na celu zawarcie porozumienia z wierzycielami Użytkownika; złożenia przez lub wobec Użytkownika wniosku o ogłoszenie upadłości, w zakresie dozwolonym przepisami prawa
  • wystąpienia w stosunku do Użytkownika lub Dostawcy przypadku Siły Wyższej, który uniemożliwia lub w znaczącym stopniu ogranicza możliwość świadczenia Usług
 8. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i prawem do zwrotu środków z konta prepaid w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Dostawcę, a w szczególności:
  • nie uruchomienia Usługi w terminie ustalonym w Umowie z winy Dostawcy
  • wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług trwających dłużej niż 14 następujących po sobie dni z przyczyn zawinionych przez Dostawcę
  • nie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę
 9. Za okres trwania przypadku Siły Wyższej w stosunku do Dostawcy lub Użytkownika i spowodowanego takim przypadkiem Siły Wyższej nie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę lub przerwy w świadczeniu Usług na rzecz Użytkownika, Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Dostawcy opłaty za te Usługi, których świadczenie nie zostało uruchomione lub zostało przerwane.
 10. Dostawca będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich budzących wątpliwości spraw jednocześnie zastrzegając sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub skasowania konta, jeżeli użytkownik złamał warunki korzystania z serwisu lub takiej czynności zarządzały upoważnione organy państwowe. W przypadku skasowania konta w takich okolicznościach, środki zgromadzone na koncie nie ulegają zwrotowi.
 11. Zablokowane konto zostaje odblokowane, gdy wyjaśnione zostaną okoliczności, które uzasadniały jego zablokowanie.
 12. Dostawca nie pobiera żadnych danych związanych z przelewami bankowymi, kartami kredytowymi i danymi osobowymi z nimi związanymi. Wszelkie płatności w systemie są realizowane za pomocą zewnętrznych firm.
 13. W przypadku płatności elektronicznej Dostawa zaksięguje wpłatę w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzenia z banku. Realizacja przelewu elektronicznego jest zależna od systemu bankowego i może zając do 72 godzin.
 14. Wpłata zostaje zaksięgowana z datą otrzymania potwierdzenia bankowego. Do każdego zamówienia Dostawca wystawi Fakturę VAT.
 15. Użytkownik aby otrzymać fakturę na firmę musi przed doładowaniem uzupełnić dane szczegółowe, w przeciwnym wypadku Dostawca wystawi fakturę imienną.
 16. Wszelkie podane na stronie twojainfolinia.pl są cenami brutto.
 17. Dostawca udostępnia faktury tylko w formie elektronicznej, w postaci pliku PDF. Dostawca nie wysyła faktur w sposób tradycyjny. Faktury są dostępne do pobrania w panelu Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu.

§4 Rozliczenia

 1. Aktualny cennik dostępny jest w dziale "Cennik" Serwisu.
 2. Cennik może ulec zmianie w dowolnym momencie, użytkownik nie będzie powiadamiany o zmianie, gdy zmiana cennika i parametrów usługi nie wpłynie już wykupione usługi.
 3. W wypadku zmiany parametrów i ceny usługi dostawca powiadomi minimum 31 dni wcześniej w formie mailowej użytkownika, który będzie miał prawo rezygnacji z usługi oraz zwrotu zgromadzonych na koncie prepaid środków.
 4. Dostawca pobiera opłaty okresowe w postaci abonamentu głównego oraz opłaty za usługi dodane i połączenia telefoniczne.
 5. Opłata abonamentowa pobierania jest za pierwszy okres abonamentowy który wynosi jeden miesiąc w momencie wykupienia usługi. Aby opłata została pobrana konto prepaid musi być wpierw odpowiednio zasilone. Dostawca w sposób automatyczny pobierać będzie opłatę abonamentową za kolejne okresy rozliczeniowe co jeden miesiąc aż do momentu zakończenia świadczenia usługi.
 6. W przypadku kiedy konto prepaid nie zawiera wystarczających środków na pokrycie opłaty abonamentowej Usługa zostanie wyłączona. Użytkownik będzie miał prawo wznowienia usługi za opłatą aktywacyjną w wysokości 123.00 zł brutto w ciągu 7 dni od daty usunięcia usługi. Po upłynięciu tego terminu usługa zostanie trwale usunięta z konta Użytkownika.
 7. Numer telefonu po trwałym usunięciu nie będzie dostępny w systemie dla innych użytkowników przez okres 3 miesięcy. Użytkownik może w tym czasie zwrócić się z prośbą o przywrócenie określonego numeru telefonu do której dostawca ustosunkuje się w ciągu 5 dni roboczych. Numer telefonu w okresie niedostępności może być przywrócony tylko i wyłącznie na konto Użytkownika, który ostatni z niego korzystał. Przywrócenie ręczne numeru telefonu to koszt 499.00 zł brutto.
 8. Opłaty jednorazowe pobierane są za każdą akcję poza planem abonamentowym. Ceny konkretnych akcji określone są w dostępnym cenniku. Wszelkie opłaty pobierane są z konta Prepaid. W przypadku braku środków na koncie prepaid i wyczerpaniu limitów konta dostęp do akcji (np. inicjowania połączeń telefonicznych) zostanie zablokowany. Użytkownik może w dowolnym czasie trwania okresu abonamentowego odblokować usługę doładowując konto prepaid.
 9. Nie pobiera się opłat za obsługę połączenia przychodzącego.
 10. Opłaty za obsługę połączenia wychodzącego naliczane są w odstępach minutowych zgodnie z cennikiem usług abonamentowych.
 11. Dostawca w momencie połączenia blokuje odpowiednią ilość środków prepaid wymaganą do przeprowadzenia połączenia o maksymalnej długości dopuszczalnego połączenia a w przypadku nie wykorzystania pełnej ich ilości zwraca środki natychmiast po zakończeniu połączenia.
 12. Dostawca może naliczyć dodatkowe opłaty o ile ich naliczenie jest uzasadnione w wyniku korekty billingów telefonicznych i ich rzeczywistej wartości transakcyjnej.

§5 Gwarancja i dostępność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku nie działania, nieprawidłowego działania lub niedostępności usługi, będące następstwem okoliczności na które dostawca nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy.
 2. W żadnym wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie oraz utracone korzyści, a w szczególności utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności lub klientów. Wyłączenie to nie dotyczy konsumenta.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z Usługi przez podmiot inny niż Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do konta oraz urządzeń i systemów przeznaczonych do korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zachowanie w poufności danych używanych do logowania, oprogramowanie zabezpieczające (antywirus, firewall) a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.
 4. Dostawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie 97% w skali miesiąca. Jeżeli dostępność usług znajdzie się na niższym poziomie, Użytkownik ma prawo zażądać odszkodowania wysokości proporcjonalnej do podstawowej opłaty miesięcznej za Usługę, zależnej od ilości godzin w jakich system nie pracował.
 5. Dostawca dokłada wszelkich starań by dane użytkownika zostały zabezpieczone przed utratą i wdrożył stosowne mechanizmy archiwizacji. Nie zwalnia to Użytkownika z konieczności przechowywania kopii zapasowych istotnych dla niego danych.
 6. Dostawca obowiązuje się informować Użytkownika o zaplanowanych interwencjach serwisowych powodujących przerwanie pracy Systemu co najmniej 24h przez interwencją poprzez e-mail lub telefoniczne.
 7. Mając na uwadze dobro ogółu Użytkowników, dostawca zastrzega sobie prawo do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Systemu lub konieczności naprawy krytycznego błędu.

§6 Warunki korzystania z serwisu.

 1. Zabrania się użytkowania Systemu w celach niezgodnych z polskim prawem w szczególności do czynów noszących znamiona oszustwa, złośliwego i powtarzającego nagabywania (tzw. stalking) lub godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Systemu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, jakość, formę i zapewnienie zgodności z prawem infolinii świadczonej za pomocą Usługi.
 4. Zabrania się czynności mogących zachwiać stabilnością i dostępnością Systemu.
 5. Zabrania się jakikolwiek prób nieautoryzowanego dostępu do danych i przełamywania mechanizmów bezpieczeństwa Systemu.
 6. W obrębie Usługi można podawać tylko i wyłącznie numery telefonów i adresy e-mail:
  • których jest się właścicielem lub są one własnością Firmy korzystającej z Konta
  • osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie tych danych
  • pochodzące z legalne nabytych lub publiczne dostępnych baz danych
 7. Użytkownik obowiązuje się do usunięcia numerów telefonów i adresów e-mail z Systemu, jeżeli takie będzie życzenie ich właścicieli.
 8. Zabrania się wydzwaniana na numery telefonów zawarte w tzw. “Do Not Call Lists” obecne m.in. w takich państwach jak USA, UK, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
 9. Użytkownik wydzwaniający się na numery poza granicami kraju jest zobowiązany przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w tych krajach.
 10. Funkcjonalność wydzwaniania się może służyć do przekazywania informacji handlowej.
 11. Funkcjonalność SMS i e-mail nie może służyć do przesyłania jakiejkolwiek informacji handlowej.
 12. Za treść połączeń, SMSów i wiadomości e-mail odpowiada Użytkownik. Wyjątkiem są SMSy i wiadomości e-mail automatycznie generowanie przez System.
 13. Zabrania się używania jakichkolwiek materiałów (w szczególności nagrań audio) na których wykorzystywanie Użytkownik nie posiada praw.
 14. System nie dopuszcza wydzwaniania się w godzinach nocnych (22-6). Nie dotyczy to przekierowywania połączeń do konsultantów.

§7 Polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych jest Limtel Sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Polnej 19, 10-059 Olsztyn, NIP: 7393792360, Regon: 280518010, KRS: 0000358690 (Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość Kapitału Zakładowego 106 100 PLN opłacony w całości).
 2. Za Użytkownika stawia się osobę, która zarejestrowała się w Serwisie i wyraziła akceptację regulaminu.
 3. Przeglądanie strony nie wymaga udostępniania danych osobowych.
 4. Serwis internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki, by zapewnić optymalną nawigację po udostępnianych zasobach. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 5. Podczas aktywności Użytkownika wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego
 6. Aby uzyskać dostęp do Usług oferowanych przez Serwis, należy dokonać procesu rejestracji, który wymaga podania danych osobowych. Podane dane osobowe zbierane są w celach:
  • funkcjonowania serwisu i świadczenia usług
  • identyfikacji użytkownika w sprawach: roszczeń, próśb, reklamacji.
  • dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika
  • celach informacyjnych zawierających komunikaty, informacje marketingowe, wiadomości i informacje z serwisu albo jego partnerów
 7. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą telefonu, poczty e-mail oraz tradycyjnej korespondencji pocztowej
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania
 9. Serwis może wymagać podania następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, numer telefonu, adres e-mail.
 10. Na podstawie obowiązującego prawa każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz zażądania ich usunięcia
 11. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności lub naruszył regulaminu Serwisu lub obowiązujących przepisów prawa i zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
 12. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, jednak przypadku naruszenia Regulaminu, obowiązującego prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości lub innym uprawnionym podmiotom
 13. Administrator w trakcie realizacji płatności opiera się podmiotach pośredniczących (dotpay.pl) przez co nie zbiera i nie przechowuje wrażliwych danych związanych z realizacją procesu płatności np. informacji o karcie kredytowej
 14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej Usługi

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 28 stycznia 2013 do odwołania.
 2. Pierwsze logowanie do Serwisu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Każde zalogowanie do serwisu oznacza akceptację regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 4. Dostawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu. O zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej co najmniej 31 dni przed wprowadzeniem jej w życie.
 5. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

Więcej niż

przekierowanie

Masz wielu pracowników lub oddziały firmy? Nie ma problemu ! Wpisz zapowiedź i stwórz telefoniczne menu wyboru.

Odbieraj

na czym chcesz

Połączenia wykonane na numer infolinii możemy przekierować na telefon komórkowy, stacjonarny, komunikator internetowy lub telefon VoIP.

Od zaraz

3 minuty

Twoja infolinia będzie dostępna natychmiast po zamówieniu! Wszystko przygotujesz w kilka minut za pomocą przyjaznego kreatora na stronie www.

Bez zobowiązań

brak umowy lojalnościowej

Nie musisz podpisywać umowy lojalnościowej. Wierzymy, że jakość i cena naszych usług spowoduje, że zostaniesz z nami dłużej.

Kontroluj wydatki

brak ukrytych kosztów

Wszystkie rozliczenia odbywają się na zasadach pre-paid. Nie zaskoczy Cię żaden rachunek.

Wspierana

przez:

Twoja Infolinia jest w dobrych rękach. Firma Limtel to lider w tworzeniu elastycznych rozwiązań telekomunikacyjnych.

Administrator strony twojainfolinia.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij